Alternative flash content

Requirements

cuocthi

quản lý văn bản
lichlamviec
GDĐT
CAUGIAYTRAVEL

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 09/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 02/12/2016 về thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020, Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em; đảm bảo trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động trái quy định pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

- 100% trẻ em lao động trái quy định pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

2. Yêu cầu

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể được phân công trách nhiệm, UBND các phường xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phù hợp tình hình, điều kiện thực tế từng đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng

Trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ (trẻ em bỏ học, trẻ em sống trong gia đình nghèo...) và trẻ em lao động trái quy định pháp luật; cha mẹ, người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức.

2. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch được triển khai, thực hiện trên phạm vi toàn quận Cầu Giấy.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, xã hội, cha mẹ và trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ trẻ em nói chung và các quy định của pháp luật có liên quan đến trẻ em khi tham gia lao động nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các Quyền trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông theo chủ đề hoặc lồng ghép nội dung truyền thông về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật trong các đợt hoạt động cao điểm hàng năm, nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy sự thay đổi nhận thức, cam kết trách nhiệm và vận động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

- Nghiên cứu, sản xuất, phát triển các chương trình, tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

- Mở rộng các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng (chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, người sử dụng lao động, cộng đồng cha, mẹ/người chăm sóc trẻ và trẻ em). Trong đó, tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp cho người sử dụng lao động và tại cộng đồng, trường học, tại các làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp, ưu tiên người làm công tác bảo vệ trẻ em phường, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật; phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật.

3. Thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Lựa chọn một số phường có nhiều trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Mô hình bao gồm những nội dung sau:

- Tập huấn kĩ năng sống, kĩ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

- Hỗ trợ trẻ em tham gia lao động , trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề, giới thiệu việc làm phù hợp.

- Trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật về kiến thức, kĩ năng, tay nghề để ổn định kinh tế, tăng thu nhập và không để trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc phù hợp với độ tuổi, đặc điểm và thể chất, tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật.

4. Thu thập thông tin, quản lý trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật

Nghiên cứu điều chỉnh và hướng dẫn, tổ chức rà soát, thu thập, quản lý hiệu quả thông tin bộ chỉ tiêu số liệu về tình hình trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, thông tin theo dõi, quản lý, đánh giá tình hình trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật nói riêng trên địa bàn quận.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Lồng ghép việc thực hiện nội dung của Chương trình trong hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

2. Triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, vay vốn, hỗ trợ sinh kế; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc an toàn, phù hợp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình cải thiện cuộc sống.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

4. Tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; huy động sự tham gia của các cơ quan, các tổ chức, cá nhân nhằm vận động, tăng cường nguồn lực thực hiện Chương trình.

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường nghiêm túc triển khai để kế hoạch đạt hiệu quả nhất./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

ThongTinNguoiPhatNgon

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nôi dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

I. Kết quả đạt được Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống...

Hưởng ứng giờ trái đất năm 2017

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng...

Những nội dung cơ bản trong chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập...

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam)...

Bài tuyên truyền về dịch cúm gia cầm

Bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm do virus cúm týp A thuộc họ Orthomyxoviridae gây ra. Virus cúm A gây bệnh cho gia cầm, 1 số loài động...

Ngộ độc rượu chứa Methanol

Methanol tức rượu Methyl, là một chất cồn, có công thức hóa học là CH3OH, không màu, dễ cháy, dễ tan trong nước. Trong đời sống, methanol thường được dùng...

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

LƯỢT TRUY CẬP

2538940
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
963
2737
8498
17846
62301
81341
2538940